Actievoorwaarden nieuwsbrief winactie cadeaukaart

Algemeen:
1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: "de Actievoorwaarden') zijn van toepassing op de door Action Nederland B.V., gevestigd en kantoorhoudende aan de Perenmarkt 15, 1681 PG te Zwaagdijk-Oost (hierna: "Action"), georganiseerde promotionele actie: 'Action –nieuwsbrief winactie- ' (hierna: "de Actie").
1.2 Door deelname aan de Actie accepteert de deelnemer deze Actievoorwaarden.
1.3 Deze Actievoorwaarden zijn in te zien, te downloaden en te printen via de website.
1.4 Action is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van de Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van redenen de Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat Action daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. De hiervoor genoemde wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden, staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door Action bekend worden gemaakt via de website.

Deelname:
2.1 De Actie loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.
2.2. Deelname aan de Actie is gratis.
2.3 Om deel te nemen aan de Actie dient de deelnemer zich met zijn/haar e-mailadres via nieuw in te schrijven voor de nieuwsbrief van Action en dit vervolgens te bevestigen via de link in de daarna verstuurde bevestigingsmail.
2.4 Deelname is maximaal 1 keer per persoon mogelijk. E-mailadressen die reeds bekend zijn in het systeem van Action, zijn uitgesloten van deze Actie.
2.5 Deelname aan de Actie staat open voor een ieder die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt op de dag dat de Actie start en beschikt over een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland.
2.6 Medewerkers van Action en door Action ingeschakelde derden zijn uitgesloten van deelname.
2.7 Action heeft het recht een deelnemer uit te sluiten van de Actie indien de deelnemer onjuiste, onvolledige en/of misleidende gegevens heeft verstrekt en/of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen en/of niet conform deze Actievoorwaarden handelt. Door uitsluiting kan de deelnemer op geen enkele wijze in aanmerking komen voor enige prijs.

Gegevensverzameling/ portretrecht:
3.1 De deelnemer geeft Action door deelname toestemming tot het verzamelen en verwerken van benodigde (persoons)gegevens in het kader van de Actie en het gebruik van zijn/haar e-mailadres voor het verzenden van commerciële e-mails van Action, alsmede het informeren van de prijswinnaar. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
3.2 De deelnemer kan zich te allen tijde afmelden van de nieuwsbrief via de daarin opgenomen link.

Prijzen:
4.1 Prijswinnaars worden vastgesteld door middel van een loting. Action verloot in Nederland elke maand een Action cadeaubon ter waarde van EUR 25,-.
4.2 De prijzen zijn niet inwisselbaar voor contant geld of overdraagbaar. Een prijs is ondeelbaar en kan alleen worden aanvaard zoals deze door Action wordt toegekend.
4.3 Action draagt zorg, voor zover nodig, voor afdracht van de kansspelbelasting. De totale waarde van de prijzen bedraagt niet meer dan € 4.500,-.
4.4 Na de trekking worden de prijswinnaars persoonlijk op de hoogte gesteld via het door hen beschikbaar gestelde e-mailadres. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
4.5 De prijzen worden per e-mail aan de prijswinnaar verstrekt. De prijswinnaar kan de uitgeprinte e-mail bij een Action winkel naar keuze (binnen Nederland) inwisselen voor 1 Action cadeaukaart ter waarde van € 25,-.
4.6 De prijswinnaar verklaart zich door deelname akkoord dat hij/zij bereid is op verzoek van Action mee te werken aan promotionele activiteiten, waaronder medewerking aan de uitreiking van de prijs in een filiaal van Action. De prijswinnaar kan geen rechten op de prijs doen gelden indien hij/zij weigert voornoemde medewerking te verlenen.
4.7 Prijzen die om welke reden dan ook niet worden uitgekeerd, blijven eigendom van Action. Bij weigering van de prijs komt deze eveneens toe aan Action.

Aansprakelijkheid:
5.1 Action besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Actie. Action is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Actie.
5.2 Action is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor (de gevolgen van) gebreken in de door Action en/of door derden te verstrekken prijzen.
5.3 Druk-, spel, zet- of andere vergelijkbare fouten kunnen Action niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Action in het leven roepen.
5.4 Action is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, welke deelnemer lijdt verband houdende met het gebruik van de website, de links daarop naar websites van derden en/of andere technische faciliteiten.
5.5 Action is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het feit dat de website, om welke reden dan ook, op enig moment niet (ongestoord) beschikbaar is. De website kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.
5.6 Action is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt.
5.7 Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van Action gelden eveneens voor door Action ingeschakelde hulppersonen en door haar ingeschakelde derden.

Klachten:
6.1 Eventuele klachten, vragen of opmerkingen over de Actie kunnen schriftelijk in een voldoende gefrankeerde envelop aan Action kenbaar worden gemaakt: Action Klantenservice, Perenmarkt 15, 1681 PG Zwaagdijk-Oost, onder vermelding van de naam van de Actie of via onze website. Action neemt naar aanleiding van een klacht binnen 15 werkdagen contact op.

Overig:
7.1 Action handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.
7.2 Indien één of meerdere bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Action gerechtigd één of meer van deze bepalingen te vervangen door nieuwe bepalingen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepalingen benaderen en blijven de overige artikelen onverminderd in stand.
7.3 Op deze Actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die in verband met deze Actie en/of de Actievoorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter in Alkmaar.