Regulamin akcji newslettera kartę upominkową

Postanowienia ogólne:
1.1 Organizatorem akcji promocyjnej o nazwie "Akcja Nowe Sklepy z nagrodami: newslettera kartę upominkową ", zwanej dalej "Akcją" jest Action Poland sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, 40-007 Katowice, ul. Uniwersytecka 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000678960, NIP 9542778083, REGON 366830420, zwana dalej zamiennie "Organizatorem" lub "Action".
1.2 Uczestnik tej akcji, zwany dalej "Uczestnikiem", który bierze udział w Akcji, akceptuje tym samym Regulamin tej Akcji, zwany dalej "Regulaminem".
1.3 Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej.
1.4 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, tudzież do wstrzymania Akcji bez podania przyczyny, jeśli ku temu są takie powody, przy czym Organizator w żaden sposób nie może zostać pociągnięty do jakiegokolwiek odszkodowania wobec Uczestnika biorącego udział w tej Akcji. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną wtedy przez Organizatora opublikowane na stronie internetowej.

Warunki uczestnictwa:
2.1 Akcja trwa od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 włącznie.
2.2. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne i nieodpłatne.
2.3 Aby móc wziąć udział w Akcji dany Uczestnik musi zarejestrować się jako nowy adresat newslettera, wydawanego przez Organizatora. Uczestnik dokonuje rejestracji przez podanie swojego adresu e-mail na stronie internetowej Organizatora, a następnie przez potwierdzenie tejże rejestracji poprzez linka wysłanego przez Organizatora na podany przez Uczestnika adres e-mail.
2.4 Uczestnictwo jest tylko możliwe jednorazowo na jedną osobę. Adresy e-mail, które są już znane w systemie Organizatora, nie podlegają tej Akcji.
2.5 Uczestnikiem akcji może być tylko pełnoletnia osoba fizyczna, która w dniu rozpoczęcia Akcji ukończyła 18 lat i jest zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2.6. Z udziału w Akcji sa wyłączeni pracownicy Action oraz osoby trzecie, zatrudnione przez Organizatora.
2.7 W przypadku stwierdzenia przez Organizatora naruszenia postanowień Regulaminu, przekazania nieprawidłowych, niepełnych lub wprowadzających w błąd informacji albo (próby) popełnienia defraudacji przez Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Akcji Uczestnika, który dopuścił się powyższych naruszeń. Poprzez wykluczenie z Akcji Uczestnik nie ma żadnego prawa do wygrania jakiejkolwiek nagrody, zwanej dalej zamiennie "Nagrodą" lub "Wygraną".

Przetwarzanie danych osobowych/prawo autorskie:
3.1 Uczestnik wydaje tym samym Organizatorowi zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych (osobistych) potrzebnych do Akcji oraz do użycia adresu e-mail Uczestnika w celach komercyjnych oraz w celach informacji o Wygranej. Przetwarzanie danych osobowych jest wykonywane zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3.2 Uczestnik może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania newslettera, podając to przez załączonego w nim linka.
Nagrody:
4.1 Nagroda zostaje przyznana Uczestnikowi drogą losową. W ciągu kilku minut otrzymasz e-mail. Potwierdź swoją rejestrację w e-mailu, aby wygrać kartę upominkową o wartości 100 złotych.
4.2 Wygrane nie podlegają wymianie i nie mogą być przeniesione na osobę trzecią. Wygrana jest niepodzielna i może być jedynie zaakceptowana w sposób uznany przez Organizatora.
4.3 Organizator jest odpowiedzialny za zapłatę podatku od Wygranej, jeśli wystąpi taka konieczność. Całkowita suma Nagród nie przekracza 18.000 zł
4.4 Po losowaniu Uczestnik, który drogą losową wygrał Nagrodę, zostanie o tym osobiście poinformowany pocztą elektroniczną na adres e-mail, podany przez tego Uczestnika. Wyniki losowania Akcji nie podlegają korespondencji.
4.5 Wygrana będzie dostarczona pocztą elektroniczną na adres e-mail, podany przez Uczestnika. Uczestnik, który otrzymał wiadomość o Wygranej, może ja wydrukować i wymienić w dowolnym sklepie Organizatora w Polsce na kartę podarunkową Action o wartości 100 zł.
4.6. Uczestnik, który Nagrodę wygrał, oświadcza, że biorąc udział w Akcji, jest gotów zgodzić się na prośbę Organizatora na współpracę z nim nad działalnością promocyjną, między innymi przy przekazywaniu Uczestnikowi Wygranej w filii Organizatora. Uczestnik nie może iścić żadnych praw do Nagrody, jeśli nie wyrazi zgody na powyższą współpracę.
4.7 Nagrody, które z jakiegokolwiek powodu nie będą rozdane, zostają własnością Organizatora. Przy odmowie odebrania Nagrody przez Uczestnika taka Nagroda staje się również własnością Organizatora.

Odpowiedzialność:
5.1 Organizator z jak największą troską i uwagą poświęca się organizacji tej Akcji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mają związek z Akcją lub uczestnictwem w Akcji.
5.2 Organizator i osoby trzecie nie są odpowiedzialne za braki lub skutki tych braków w przekazywanych Nagrodach.

5.3. Organizatorowi nie można w zaden sposób zarzucić jakichkolwiek odpowiedzialności za możliwe błędy w treści, takie jak błędy drukarskie, gramatyczne, ortograficzne lub do nich podobne.
5.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które Uczestnik może ponieść w związku z użytkiem witryny internetowej Organizatora, linków na tejże witrynie kierujących do osób trzecich lub innych usług technicznych.
5.5 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki powstałe w związku z jakąkolwiek awarią witryny internetowej Organizatora, przez które ta witryna jest (chwilowo) niedostępna. Witryna internetowa Organizatora może na określony czas lub definitywnie zostać zamknięta bez uprzedniej informacji na ten temat.
5.6 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za koszty, jakie Uczestnik ponosi w ramach uczestniczenia w Akcji.
5.7. Wymienione niniejszym wyjątki w związku z ograniczoną odpowiedzialnością, dotyczą także osób pomagających Organizatorowi oraz osób trzecich, zatrudnionych przez Organizatora.

Reklamacje:
6.1 Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji oraz Regulaminu Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie pod wskazany adres: Action, dział Obsługi Klienta, Perenmarkt 15, 1681 PG Zwaagdijk-Oost, Holandia, podając nazwę Akcji lub przez stronę internetową Organizatora. Reklamacje będą rozpatrzone przez Organizatora w terminie 15 dni roboczych.

Inne:
7.1 Jeżeli jeden lub więcej przepisów opisanych w Regulaminie zostanie unieważnionych lub usuniętych, Organizator ma prawo, aby jeden lub więcej z tych przepisów wymienić na nowe przepisy, które swoim charakterem są jak najbardziej podobne do tych unieważnionych lub usuniętych przepisów, gdzie reszta przepisów pozostaje niezmieniona.
7.2 Niniejsza Akcja poddana jest właściwości prawa polskiego. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.