Actievoorwaarden Action – Kras & Win 1 van de 100 cadeaubonnen

  1. Algemeen

1.1         Deze actievoorwaarden (hierna: “de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de door Action Nederland B.V., gevestigd en kantoorhoudende aan de Perenmarkt 15, 1681 PG te Zwaagdijk-Oost (hierna: “Action”), georganiseerde promotionele actie: Kras en Win (hierna: “de Actie”).

1.2         Door deelname aan de Actie accepteert de deelnemer deze Actievoorwaarden.

1.3         Deze Actievoorwaarden zijn in te zien, te downloaden en te printen via de website www.action.com, tevens bereikbaar middels een redirect vanaf www.action.nl/krassen.

1.4         Action is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van redenen deze Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat Action daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. De hiervoor genoemde wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden, staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door Action bekend worden gemaakt via de websites www.action.com en www.action.nl/krassen.

 

  1. Deelname

2.1         De Actie loopt van 15 november 2018 tot en met 2 december 2018. Activeren kan tot en met 7 december 2018.

2.2         Deelname aan de Actie is gratis.

2.3         Deelname vindt plaats door het invullen van naam en e-mailadres op de actiesite www.action.nl/krassen en acceptatie van deze Actievoorwaarden. Vervolgens kan deelgenomen worden aan Kras en Win. Deelnemer ontvangt in de periode 15 november t/m 2 december 2018 bij iedere transactie een kraskaart met daarop een unieke wincode. De deelnemer krast het vakje open en vult de unieke wincode in op de actiesite en maakt zo kans  op 1 van de 100 Action cadeaubonnen. Na het invullen van de wincode ziet de deelnemer direct of hij/zij een Action cadeaubon heeft gewonnen. 
Indien de deelnemer een Action cadeaubon heeft gewonnen  dient hij/zij deze waardebon binnen een maand af te drukken en ter verzilvering mee te brengen naar een Action winkel naar keuze in Nederland. Aan het einde van de actie op 7 december wordt nog 1 extra winnaar getrokken uit alle deelnemers aan de Actie. Deze winnaar ontvangt een Action cadeaubon t.w.v. €50,-

2.4        Alleen prijswinnaars ontvangen bericht. De winnaars ontvangen via de e-mail een digitale cadeaukaart. Indien de deelnemer een Action cadeaubon heeft gewonnen  dient hij/zij deze waardebon binnen een maand af te drukken en  ter verzilvering mee te brengen naar een Action winkel naar keuze in Nederland.

2.5        Deelname aan deze actie is onbeperkt mogelijk binnen genoemde actieperiode en zolang de voorraad strekt.

2.6        Deelname aan deze Actie staat open voor een ieder die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt op de dag dat de Actie start en beschikt over een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland. Personen jonger dan 18 jaar mogen alleen met toestemming van hun ouder(s)/verzorger(s) deelnemen aan de Actie en hun persoonsgegevens achterlaten.

2.7        Medewerkers van Action en door Action ingeschakelde derden zijn uitgesloten van deelname.

2.8        Action heeft het recht een deelnemer uit te sluiten van de Actie indien de deelnemer onjuiste, onvolledige en/of misleidende gegevens heeft verstrekt en/of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen en/of niet conform deze Actievoorwaarden handelt. Door uitsluiting kan de deelnemer op geen enkele wijze in aanmerking komen voor enige prijs.

 

  1. Gegevensverzameling/ portretrecht

3.1         De deelnemer geeft Action door deelname toestemming tot het verzamelen en verwerken van de in het kader van de Actie benodigde (persoons)gegevens. Gegevens worden alleen gebruikt om de prijswinnaars te berichten naar aanleiding van deze Actie en niet voor andere marketingdoeleinden, tenzij door de deelnemer anders is aangegeven. 

 

  1. Prijzen

4.1         De prijswinnaars worden vastgesteld door middel van een loting. Deze loting zal op het moment van deelname plaatsvinden door een computer en geschiedt volledig onpartijdig.

4.2         Er worden in Nederland de volgende prijzen verloot:

Aantal

Omschrijving

Commerciële-waarde

Totalen

70

cadeaubon van € 10

€ 10

€ 700

20

cadeaubon van € 15

€ 15

€ 300

10

cadeaubon van € 25

€ 25

€ 250

1

cadeaubon van € 50

€ 50

€  50

 

 

 

 

   

Totaal

€ 1.300

 

4.3         Gewonnen bedragen die niet uiterlijk op 31 december 2018 zijn besteed, komen automatisch te vervallen.

4.4         De prijzen zijn niet inwisselbaar, overdraagbaar en/of uit te keren in geld. Een prijs is ondeelbaar en kan alleen worden aanvaard zoals deze door Action wordt toegekend.

4.5         Action draagt zorg, voor zover nodig, voor afdracht van de kansspelbelasting. De totale waarde van de prijzen bedraagt € 1300,-.

4.6         Prijzen die om welke reden dan ook niet worden uitgekeerd, blijven eigendom van Action. Bij weigering van de prijs komt deze eveneens toe aan Action.

4.7         Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

 

  1. Aansprakelijkheid

5.1         Action besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Actie. Action is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Actie.

5.2         Action is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor (de gevolgen van) gebreken in de door Action en/of door derden te verstrekken prijzen. 

5.3         Druk-, spel, zet- of andere vergelijkbare fouten kunnen Action niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Action in het leven roepen.

5.4         Action is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, welke deelnemer lijdt verband houdende met het gebruik van de website, de links daarop naar websites van derden of andere technische faciliteiten.

5.5         Action is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het feit dat de website, om welke reden dan ook, op enig moment niet (ongestoord) beschikbaar is. De website kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.

5.6         Action is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt.

5.7         Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van Action gelden eveneens voor door Action ingeschakeld hulppersoneel en door haar ingeschakelde derden.

 

  1. Klachten

6.1         Eventuele klachten, vragen of opmerkingen over de Actie kunnen schriftelijk in een voldoende gefrankeerde envelop aan Action kenbaar worden gemaakt: Action Klantenservice, Perenmarkt 15, 1681 PG Zwaagdijk-Oost, onder vermelding van de naam van de Actie of via onze website.  Action neemt naar aanleiding van een klacht binnen 15 werkdagen contact op.

 

  1. Overig

7.1         Action handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.

7.2         Indien één of meerdere bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Action gerechtigd één of meer van deze bepalingen te vervangen door nieuwe bepalingen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepalingen benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

7.3         Op deze Actievoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die in verband met deze Actievoorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter in Alkmaar.