Action Gift card Giveaway

Action Gift card Giveaway

actievoorwaarden:

Action Gift card Giveaway actievoorwaarden:

Algemeen:
1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: "de Actievoorwaarden') zijn van toepassing op de door Action Belgium BVBA., gevestigd en kantoorhoudende aan de Gentsesteenweg 120 1730 Asse (hierna: "Action"), georganiseerde promotionele actie: 'Gift Card Giveaway' (hierna: "de Actie").

1.2 Door deelname aan de Actie accepteert de deelnemer deze Actievoorwaarden.

1.3 Deze Actievoorwaarden zijn in te zien, te downloaden en te printen via https://www.action.com/nl-be/voorwa....

1.4 Action is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van de Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van redenen de Actie te staken indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat Action daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. De hiervoor genoemde wijziging/aanpassing van de Actievoorwaarden of staking van de Actie, zal door Action bekend worden gemaakt via www.action.com.
Deelname:
2.1 De Actie loopt van 18 december 2017 tot en met 25 december 2017.

2.2. Deelname aan de Actie is gratis.

2.3 Om deel te nemen aan de Actie dient men in de actieperiode via de Facebook pagina, en/of Instagram pagina van Action België een reactie achter te laten op de Gift Card Giveaway post.

2.4 Per Facebook-account en Instagram-account kan maximaal eenmaal worden meegespeeld en maximaal 1 prijs worden gewonnen.

2.5 Action heeft het recht een deelnemer uit te sluiten van de Actie indien de deelnemer onjuiste, onvolledige en/of misleidende gegevens heeft verstrekt en/of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen en/of niet conform deze Actievoorwaarden handelt. Door uitsluiting kan de deelnemer op geen enkele wijze in aanmerking komen voor enige prijs.

2.6 Deelname aan de Actie staat open voor een ieder die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt op de dag dat de Actie start en beschikt over een vaste woon- of verblijfplaats in België.

2.7 Medewerkers van Action en door Action ingeschakelde derden zijn uitgesloten van deelname.

Gegevensverzameling/ portretrecht:
3.1 De deelnemer geeft Action door deelname toestemming tot het verzamelen en verwerken van benodigde (persoons)gegevens in het kader van de Actie, alsmede het informeren van de prijswinnaar. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Prijzen:

4.1 Alle deelnemers maken per kanaal (Facebook/Instagram) kans op één van de 3 prijzen. De volgende prijzen worden op Facebook en Instagram verloot: 3x een Action-cadeaukaart t.w.v. € 20,-.

4.2 Op maandag 25 december 2017 vindt de bepaling van de prijswinnaar plaats, waarbij per kanaal 3 winnaars worden geselecteerd.

4.3 De aanwijzing van de winnaars geschiedt op onpartijdige wijze door een onafhankelijke jury. Deze zal per kanaal een selectie maken van de drie leukste inzendingen.

4.4 Na de jury beoordeling worden de prijswinnaars op de hoogte gesteld middels een reactie op hun winnende Facebook-/Instagram-comment. De winnaar wordt gevraagd een privébericht naar de Facebook-/Instagram-pagina van Action België te sturen, met daarin zijn/haar e-mailadres. De winnaars worden vervolgens persoonlijk op de hoogte gesteld via het door hen beschikbaar gestelde e-mailadres.

4.5 Prijswinnaars ontvangen een instructie e-mail. Deze e-mail bevat een barcode. De barcode kan t/m 25 februari 2018 in de winkel worden omgewisseld voor één of meerdere cadeaukaarten van in totaal € 20,- euro. De cadeaukaarten zijn onbeperkt geldig.

4.6 Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

4.7 De prijzen zijn niet inwisselbaar of overdraagbaar. Een prijs is ondeelbaar en kan alleen worden aanvaard zoals deze door Action wordt toegekend.

4.8 Action draagt zorg, voor zover nodig, voor afdracht van de kansspelbelasting.

4.9 Prijzen die om welke reden dan ook niet worden uitgekeerd, blijven eigendom van Action. Bij weigering van de prijs komt deze eveneens toe aan Action.

Aansprakelijkheid:

5.1 Action besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Actie. Action is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Actie.

5.2 Action is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor (de gevolgen van) gebreken in de door Action en/of door derden te verstrekken prijzen.

5.3 Druk-, spel, zet- of andere vergelijkbare fouten kunnen Action niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Action in het leven roepen.

5.4 Action is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, welke deelnemer lijdt verband houdende met het gebruik van de website, de links daarop naar websites van derden en/of andere technische faciliteiten.

5.5 Action is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het feit dat de website, om welke reden dan ook, op enig moment niet (ongestoord) beschikbaar is. De website kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.

5.6 Action is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt.

5.7 Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van Action gelden eveneens voor door Action ingeschakelde hulppersonen en door haar ingeschakelde derden.

Klachten:

6.1 Eventuele klachten, vragen of opmerkingen over de Actie kunnen schriftelijk in een voldoende gefrankeerde envelop aan Action kenbaar worden gemaakt: Action Klantenservice, Gentsesteenweg 120 1730 Asse, onder vermelding van de naam van de Actie of via onze website: https://www.action.com/nl-be/klante.... Action neemt naar aanleiding van een klacht binnen 15 werkdagen contact op.

Overig
7.1 Action handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.

7.2 Indien één of meerdere bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Action gerechtigd één of meer van deze bepalingen te vervangen door nieuwe bepalingen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepalingen benaderen en blijven de overige artikelen onverminderd in stand.

7.3 Op deze Actie is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen die in verband met deze Actie en/of de Actievoorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter.