Jammer, deze winactie is afgelopen. Je kon tot en met 18 september 2018 meedoen.

Doe je de volgende keer weer mee?

Ga naar home

 

 

Actievoorwaarden Action – Win je aankoopbedrag terug én maak kans op 250,-

1.            Algemeen

1.1          Deze actievoorwaarden (hierna: “de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de door Action Nederland B.V., gevestigd en kantoorhoudende aan de Perenmarkt 15, 1681 PG te Zwaagdijk-Oost (hierna: “Action”), georganiseerde promotionele actie: Win je aankoopbedrag terug én maak kans op 250, shoptegoed- (hierna: “de Actie”).

1.2          Door deelname aan de Actie accepteert de deelnemer deze Actievoorwaarden.

1.3          Deze Actievoorwaarden zijn in te zien, te downloaden en te printen via de website www.action.com/25

1.4          Action is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van redenen deze Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat Action daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. De hiervoor genoemde wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden, staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door Action bekend worden gemaakt via de websites www.action.com en www.action.com/25

 2.            Deelname

2.1          De Actie loopt van woensdag 5 september 2018 tot en met dinsdag 18 september 2018. Alle aankoopbonnen uit de periode woensdag 5 september tot en met dinsdag 18 september 2018 kunnen meedoen aan deze actie. Deze aankoopbonnen kunnen nog tot en met dinsdag 25 september 2018 op de actiewebsite www.action.com/25 geactiveerd worden.

2.2          Deelname aan de Actie is gratis.

  1. Deelname vindt plaats door het invullen van bonnummer, bonbedrag, datum van aankoop en e-mail adres op de actiesite www.action.com/25 en acceptatie van deze Actievoorwaarden. Tevens wordt deelnemer gevraagd een prijsvraag te beantwoorden.

 Deelnemer ontvangt vervolgens een email om zijn/haar deelname te bevestigen en ziet na het klikken op de button direct of hij/zij het aankoopbedrag heeft terug gewonnen. Indien de deelnemer heeft gewonnen vragen wij de naam, IBAN en BIC code voor uitbetaling van het gewonnen bedrag. Voordat Action overgaat tot uitbetaling zal Action het bonnummer, aankoopdatum en bonbedrag controleren met de eigen administratie. Alleen wanneer deze overeenkomen met het door deelnemer ingevulde gegevens zal Action het bedrag naar het opgegeven IBAN nummer overmaken. Dit gebeurt uiterlijk 10 werkdagen nadat Action de bankgegevens van de deelnemer heeft ontvangen. Deelnemer kan deze bankgegevens ten laatste dinsdag 25 september aanleveren. De opgegeven IBAN en BIC code worden aan het einde van de actieperiode door Action uit de klantadministratie verwijderd.

2.4       Naast het terugwinnen van het aankoopbedrag wordt onder alle deelnemers aan het einde van de actieperiode eenmaal Action shoptegoed ter waarde van 250 euro verloot. Deze winnaar zal vanuit Action een e-mail ontvangen met een barcode, welke elk staan voor 5 cadeaukaartenvan 50 euro. Met een print van deze e-mail kunnen de 5 Action cadeaukaarten van in totaal 250 euro uiterlijk 31 oktober 2018 worden afgehaald in een Action filiaal naar keuze.

2.5          Tijdens deelname aan de actie wordt de deelnemer gevraagd zich in te schrijven voor de Action nieuwsbrieven. Deze inschrijving is niet verplicht en wel of niet inschrijven heeft geen invloed op de win kans.

2.6          Per e-mailadres kan meerdere keren aan de actie worden meegedaan.

2.7          Deelname aan deze Actie staat open voor een ieder die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt op de dag dat de Actie start en beschikt over een vaste woon- of verblijfplaats in België. Personen jonger dan 18 jaar mogen alleen met toestemming van hun ouder(s)/verzorger(s) deelnemen aan de Actie en hun persoonsgegevens achterlaten.

2.8          Medewerkers van Action en door Action ingeschakelde derden zijn uitgesloten van deelname.

2.9          Action heeft het recht een deelnemer uit te sluiten van de Actie indien de deelnemer onjuiste, onvolledige en/of misleidende gegevens heeft verstrekt en/of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen en/of niet conform deze Actievoorwaarden handelt. Door uitsluiting kan de deelnemer op geen enkele wijze in aanmerking komen voor enige prijs.

 

3              Gegevensverzameling/ portretrecht

3.1          De deelnemer geeft Action door deelname toestemming tot het verzamelen en verwerken van de in het kader van de Actie benodigde (persoons)gegevens. Gegevens worden alleen gebruikt om de prijswinnaar te berichten naar aanleiding van deze Actie en niet voor marketingdoeleinden, tenzij door de deelnemer anders is aangegeven. 

 

4              Prijzen

4.1          De winnende bonnummers van de deelnemers die de prijsvraag juist hebben beantwoord worden vastgesteld door middel van een loting. Deze loting vindt  plaats door een computer en geschiedt volledig onpartijdig. De winnaar van 250 euro shoptegoed wordt ook vastgesteld door middel van een loting aan het einde van de actieperiode. Ook dit wordt gedaan door een computer en geschiedt volledig onpartijdig.

4.2          Er worden in België de volgende prijzen verloot: 930 keer een bonbedrag en eenmaal een cadeaubon van 250,-.

4.3          Gewonnen cadeaubonnen die niet voor 31 oktober 2018 zijn afgehaald, komen automatisch te vervallen. Zodra de cadeaubon is geactiveerd bij het afhalen, is deze onbeperkt geldig.

4.4          De prijzen zijn niet inwisselbaar, overdraagbaar en/of uit te keren in geld. Een prijs is ondeelbaar en kan alleen worden aanvaard zoals deze door Action wordt toegekend.

4.5          Action draagt zorg, voor zover nodig, voor afdracht van de kansspelbelasting.

4.6          Prijzen die om welke reden dan ook niet worden uitgekeerd, blijven eigendom van Action. Bij weigering van de prijs komt deze eveneens toe aan Action.

4.7          Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

 

 5.             Aansprakelijkheid

5.1          Action besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Actie. Action is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Actie.

5.2          Action is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor (de gevolgen van) gebreken in de door Action en/of door derden te verstrekken prijzen. 

5.3          Druk-, spel, zet- of andere vergelijkbare fouten kunnen Action niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Action in het leven roepen.

5.4          Action is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, welke deelnemer lijdt verband houdende met het gebruik van de website, de links daarop naar websites van derden of andere technische faciliteiten.

5.5          Action is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het feit dat de website, om welke reden dan ook, op enig moment niet (ongestoord) beschikbaar is. De website kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.

5.6          Action is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt.

5.7          Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van Action gelden eveneens voor door Action ingeschakeld hulppersoneel en door haar ingeschakelde derden.

 

6.             Klachten

Eventuele klachten, vragen of opmerkingen over de Actie kunnen schriftelijk in een voldoende gefrankeerde envelop aan Action kenbaar worden gemaakt: Action Klantenservice, Perenmarkt 15, 1681 PG Zwaagdijk-Oost, onder vermelding van de naam van de Actie of via onze website: https://www.action.com/nl-be/klantenservice/contact/.  Action neemt naar aanleiding van een klacht binnen 15 werkdagen contact op.

 

 7.            Overig

7.1          Indien één of meerdere bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Action gerechtigd één of meer van deze bepalingen te vervangen door nieuwe bepalingen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepalingen benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

7.2          In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal door Action een besluit worden genomen.

7.3          Op deze Actievoorwaarden is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.